Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

giờ Trận đấu Số liệu tỷ lệ
Vòng 22
21:00
trực tiếp
0.85 0.90
-1/2 2 1/2
0.95 0.90
21:00
trực tiếp
0.80 0.85
+1/4 2 3/4
1.00 0.95
00:00
trực tiếp
0.88 0.83
-2 1/2 3 3/4
1.04 0.98
Vòng 1
12:00
trực tiếp
1.03 0.88
-3/4 2 1/2
0.83 0.98
Vòng 9
08:00
trực tiếp
0.98 1.08
-1 1/4 2 3/4
0.94 0.82
10:00
trực tiếp
0.87 0.93
+1/2 2 1/2
1.05 0.93
Vòng 9
07:45
trực tiếp
0.98 0.90
-3/4 2 1/4
0.88 0.95
Bán kết
03:30
trực tiếp
1.08 0.95
-1/4 2 1/4
0.84 0.90
Vòng 26
19:00
trực tiếp
1.07 0.98
-1 3
0.69 0.83
Vòng 8
88
2 - 5 1 - 1
trực tiếp
0.84 2.80
0 3 1/2
0.96 0.25
07:00
trực tiếp
0.78 0.83
-1/4 1 3/4
0.98 0.93
09:00
trực tiếp
1.03 0.99
-1/4 2 1/4
0.78 0.77
00:00
trực tiếp
0.95 1.03
-1 2 1/2
0.85 0.78
Vòng 8
HT
3 - 0 0 - 0
trực tiếp
0.92 1.00
0 1 1/4
0.87 0.80
08:00
trực tiếp
1.03 0.99
+1/4 2 1/2
0.73 0.77
06:00
trực tiếp
0
08:00
trực tiếp
0.88 0.90
-2 1/4 3 1/4
0.93 0.90
Vòng 17
21:00
trực tiếp
0
21:00
trực tiếp
0
23:30
trực tiếp
0
Vòng 4
Vòng 17
21:00
trực tiếp
0.85 0.79
-3/4 2 1/2
0.95 0.97
Vòng 13
07:30
trực tiếp
0.97 0.74
-1/2 2
0.87 1.08
09:00
trực tiếp
0.78 0.95
-3/4 2 1/2
1.06 0.85
20:00
trực tiếp
0
22:59
trực tiếp
0
Vòng 28
21:15
trực tiếp
1.10 0.90
+1/4 2 1/4
0.78 0.92
23:30
trực tiếp
0.98 0.92
+1/4 2 1/4
0.88 0.90
02:00
trực tiếp
0.81 0.86
+3/4 2 1/4
1.03 0.96
Vòng 8
05:00
trực tiếp
1.13 0.96
-1/4 2
0.75 0.93
07:15
trực tiếp
0.90 0.96
-1/4 2
1.00 0.91
07:15
trực tiếp
0.91 0.98
0 2
0.99 0.88
Vòng 15
20:35
trực tiếp
0.85 0.90
-2 1/2 3 3/4
0.91 0.90
23:15
trực tiếp
0.83 0.81
-1/2 3
0.98 0.95
Vòng 14
00:00
trực tiếp
0.73 0.93
0 2
1.08 0.95
00:00
trực tiếp
0.85 0.85
-1 2 1/4
1.07 0.95
Vòng 18
18:00
trực tiếp
0.98 0.93
-1/2 2 3/4
0.83 0.88
Vòng 6
02:15
trực tiếp
0.93 0.80
-1/2 2 1/4
0.83 1.05
Vòng 15
22:00
trực tiếp
0.92 0.90
0 3
0.86 0.90
00:00
trực tiếp
0.78 0.85
-1 1/2 3 1/4
1.00 0.95
00:00
trực tiếp
0.94 0.78
-1/4 3
0.84 0.98
Vòng 1
12:00
trực tiếp
0.93 1.05
+1/2 2 3/4
0.83 0.71
12:00
trực tiếp
0.95 0.85
-1/2 2 1/2
0.85 0.91
Vòng 5
20
2 - 2
trực tiếp
0.85 0.84
-1/4 1 3/4
0.99 0.98
Vòng 8
08:05
trực tiếp
1.04 0.80
+1/4 2 1/2
0.84 1.06
10:05
trực tiếp
0.82 0.94
+1/4 2 1/2
1.06 0.92
08:05
trực tiếp
0.80 0.76
+3/4 2 1/4
1.00 1.00
10:05
trực tiếp
1.00 0.73
-3/4 2 1/4
0.80 1.03
Second Circle
07:30
trực tiếp
1.06 0.96
-2 1/4 3 1/4
0.78 0.86
07:30
trực tiếp
0.83 0.97
-1 2 1/4
0.98 0.85
05:00
trực tiếp
0.85 0.95
-1 1/4 3
0.95 0.85
07:30
trực tiếp
0.96 0.83
-1/2 2
0.84 0.98
Vòng 21
20:00
trực tiếp
0.93 0.90
-3/4 2 1/4
0.88 0.90
Vòng 22
20:00
trực tiếp
0.85 0.95
-3/4 2 1/2
0.95 0.85
45+
1 - 3
trực tiếp
0.77 0.77
-3/4 3 1/4
1.03 1.02
02:00
trực tiếp
0
Tứ kết
22:30
trực tiếp
0.95 0.96
-1 2 3/4
0.89 0.86
Vòng 5
55
1 - 1 0 - 0
trực tiếp
0.91 1.14
+1/2 1
0.97 0.73
07:35
trực tiếp
1.01 0.93
+1 2 1/4
0.89 0.93
Vòng 23
Vòng 2
12:00
trực tiếp
0.81 0.71
-1/4 3
0.95 1.05
12:00
trực tiếp
1.00 0.91
-1/2 3 1/2
0.76 0.85
12:00
trực tiếp
0.88 0.81
0 3
0.88 0.95
12:00
trực tiếp
1.00 0.86
-1/2 3 1/4
0.76 0.90
12:00
trực tiếp
0.91 0.71
-1/4 3
0.85 1.05
12:00
trực tiếp
0.88 0.91
-3/4 3 1/2
0.88 0.85
90+
11 - 5 0 - 2
trực tiếp
0.77 3.44
0 5 1/2
1.03 0.17
85
6 - 1 1 - 0
trực tiếp
0.70 1.85
0 1 1/2
1.11 0.40
60
4 - 3 1 - 0
trực tiếp
1.08 0.77
-1/4 2
0.72 1.02
33
3 - 1
trực tiếp
0.95 0.97
-1/4 2 1/2
0.85 0.82
Vòng 22
20:00
trực tiếp
0.74 0.91
-1/4 1 3/4
0.98 0.81
20:00
trực tiếp
0.88 0.90
-1 1/2 2 1/4
0.93 0.90
22:00
trực tiếp
0.74 0.78
-1/2 1 1/2
0.98 0.94
Tứ kết
22:59
trực tiếp
1.02
+1 1/4 0
0.82
Bán kết
03:45
trực tiếp
0.98 0.88
-1/2 2 3/4
0.83 0.94
Vòng 19
20:00
trực tiếp
0.93 0.99
-3/4 2
0.79 0.73
01:45
trực tiếp
0.96 0.80
-1/4 2
0.76 0.92
Vòng 16
Groups C
Vòng 4
Vòng 9
4
07:00
trực tiếp
0.95 0.83
+3/4 2 1/4
0.85 0.98
20:00
trực tiếp
0.95 0.85
-1 3 1/2
0.85 0.95
preliminaries
07:00
trực tiếp
0.92 0.82
-2 1/2 3 1/4
0.92 1.02
09:15
trực tiếp
0.88 0.72
-3 3/4 4 1/4
0.90 1.11
08:15
trực tiếp
0.88 0.90
-1 3/4 2 3/4
0.96 0.90
Qualifi
44
2 - 0
trực tiếp
0.85 0.92
-1 4
0.95 0.87
03:00
trực tiếp
0
preliminaries
90
6 - 9 1 - 1
trực tiếp
0.59 3.12
0 3 1/2
1.20 0.16
45+
6 - 1
trực tiếp
0.80 1.05
-1/2 2 1/2
1.00 0.75
45+
2 - 8
trực tiếp
0.85 0.95
+1/4 2 1/4
0.95 0.85
45+
3 - 0
trực tiếp
0.92 0.85
-1/2 3 1/4
0.84 0.95
Bán kết
02:45
trực tiếp
0.90 0.80
-1 3/4 3
1.02 1.05
16:00
trực tiếp
0.83 0.93
-1/2 2 1/4
0.98 0.88
Match
86
5 - 5 0 - 0
trực tiếp
0.60 2.00
0 1 1/2
1.19 0.37
07:30
trực tiếp
0.98 0.88
-1 1/4 2 1/4
0.83 0.93
07:30
trực tiếp
0.91 0.95
+1/2 2 1/4
0.93 0.85
11:30
trực tiếp
0.90 0.85
-3/4 3
0.90 0.95
preliminaries
07:10
trực tiếp
0.83 1.03
-1 1/2 2 3/4
0.98 0.79
59
2 - 2 1 - 0
trực tiếp
0.71 1.00
+1/4 2
1.23 0.80
Tứ kết
Vòng 19
5
Vòng 8
87
3 - 5 1 - 0
trực tiếp
1.31 1.49
-1/4 1 1/2
0.48 0.39
Vòng 13
20:00
trực tiếp
0
Vòng 15
Vòng 13
Bán kết
02:00
trực tiếp
0.85 0.83
-2 1/4 3 1/4
1.00 1.03
07:00
trực tiếp
0.75 0.72
+1/4 2 1/4
1.05 1.08
preliminaries
71
1 - 2 0 - 0
trực tiếp
0.87 0.95
0 1/2
1.01 0.87
58
2 - 2 0 - 0
trực tiếp
1.20 0.85
-1/4 1 3/4
0.70 1.00
61
1 - 0 0 - 3
trực tiếp
0.81 0.89
+1/4 6
1.03 0.93
59
2 - 5 1 - 0
trực tiếp
0.86 0.95
+1/4 3
0.90 0.81
57
1 - 3 1 - 1
trực tiếp
0.91 1.06
-1/4 3
0.93 0.76
45
5 - 3
trực tiếp
0.97 0.92
+1/2 2 1/2
0.87 0.92
18
2 - 0
trực tiếp
0.79 0.95
+3/4 3 1/4
1.09 0.91
18
1 - 1
trực tiếp
1.05 1.03
0 2
0.80 0.79
18
0 - 1
trực tiếp
0.77 0.88
-3/4 2
0.99 0.88
6
0 - 0
trực tiếp
1.09 0.78
-1/4 2
0.75 1.04
07:30
trực tiếp
0.90 1.00
+1 2 1/4
0.95 0.82
07:30
trực tiếp
0.83 0.99
+1/2 2 1/2
1.03 0.83
07:30
trực tiếp
0.95 0.81
+3/4 2 1/4
0.90 1.01
07:30
trực tiếp
0.95 0.86
+1 1/2 2 3/4
0.90 0.96
Tứ kết
02:45
trực tiếp
0.88 0.80
+2 3
1.00 1.05
1/8 Final
00:00
trực tiếp
0.82 0.90
-3/4 2 3/4
0.96 0.88
01:00
trực tiếp
0.87 0.88
0 2 1/2
0.91 0.90
Tứ kết
00:00
trực tiếp
0.83 0.98
+1/4 2 1/4
0.98 0.84
00:00
trực tiếp
0.83 0.80
+1/2 2 1/4
1.01 1.02
Tứ kết
02:30
trực tiếp
0.92 0.93
+1/2 2 3/4
0.92 0.95
Vòng 2
05:00
trực tiếp
0
Tứ kết
00:45
trực tiếp
0.92 0.86
-1 1/2 3 1/4
0.92 0.96
Chung kết
01:00
trực tiếp
0.73 0.76
-1/4 2 1/2
1.03 1.00
Group
90+
3 - 2 0 - 0
trực tiếp
1.69 2.38
-1/4 1 1/2
0.39 0.22
62
3 - 5 1 - 0
trực tiếp
1.10 0.77
-1/4 2 3/4
0.70 1.02
56
1 - 3 0 - 0
trực tiếp
1.25 0.77
0 1/2
0.62 1.02
45+
1 - 0
trực tiếp
1.10 0.85
-1/4 3
0.70 0.95
Match
07:30
trực tiếp
1.01 0.89
-1 1/4 2 1/2
0.91 0.93
5
0 - 0
trực tiếp
0.85 0.91
-1/4 2 3/4
0.95 0.91
Groups C
43
2 - 1
trực tiếp
0.83 0.97
-1 1/2 4
1.01 0.85
09:00
trực tiếp
0.90 0.91
-1 3/4 2 3/4
0.94 0.91
90
4 - 2 0 - 1
trực tiếp
0.35 3.15
+1/4 4 1/2
1.81 0.22
07:00
trực tiếp
0.90 0.78
0 2
0.90 1.03
19:00
trực tiếp
0.80 0.83
-3/4 2 1/4
1.00 0.98
03:00
trực tiếp
1.00 0.95
+1/4 2 1/4
0.80 0.85
03:00
trực tiếp
1.00 0.78
+1/4 2
0.80 1.03
Vòng 19
#

Chào mừng các bạn đến với Bongdapro.vn - Chuyên trang tin tức, nhận định bóng đá hàng đầu tại Việt Nam. Cập nhật tin tức thể thao bóng đá trong nước và quốc tế mới nhất. Thông tin chuyển nhượng, soi kèo dự đoán, kết quả, tỷ số trực tuyến, tỷ lệ kèo, BXH, Lịch thi đấu được update theo thời gian thực.